Regulamin Sklepu. Ochrona Danych osobowych RODO oraz Dyrektywa Omnibus:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE i KONTAKT
1. Sklep internetowy pod adresem: http://www.pmmsuplements.9com.pl jest prowadzony przez: PMM ul. Żeromskiego 40/ 5U, 90-623 Łódź (Sprzedający), adres e-mail: kontakt@pmmsuplements.9com.pl 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady składania przez Kupujących Zamówień na zakup wybranych produktów w ramach Sklepu internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl 3. Każdy Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nich zasad. Poprzez dokonanie przez Kupującego czynności zakupu na stronie internetowej http://www.pmmsuplements.9com.pl Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScript i Cookie lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies c. akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player oraz Aurigma Image Uploader, w przypadku, gdy Serwis poprosi o ich instalację d. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 5. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie oraz sporządzić jego wydruk. 6. Katalog produktów dostępnych w Sklepie internetowym http://www.pmmsuplements.9com.pl oraz podane tam informacje o ich właściwościach oraz cechach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ani oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Shop rules:
I. GENERAL PROVISIONS
1. Online store at: http://www.pmmsuplements.9com.pl is run by: PMM ul. Żeromskiego 40 / 5U, 90-623 Łódź (Seller), e-mail address: kontakt@pmmsuplements.9com.pl 2. These Regulations are the regulations referred to in art. 8 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, as amended) and defines the terms and conditions for Buyers placing orders for the purchase of selected products under Online store http://www.pmmsuplements.9com.pl 3. Every Buyer using the Online Store http://www.pmmsuplements.9com.pl is obliged to read the Regulations. Ignorance of the Regulations does not release the Buyer from the rules contained in them. By purchasing by the Buyer the purchase activity on the website http://www.pmmsuplements.9com.pl, the Buyer confirms that he has read these Regulations and confirms that he accepts it in its current form. 4. Using the Online Store http://www.pmmsuplements.9com.pl is possible provided that the ICT system used by the Buyer meets the following minimum technical requirements: a. Internet Explorer version 7.0 or later with ActiveX JavaScript and Cookie or b. Mozilla Firefox version 3.0 or newer with Java, JavaScript and cookies applets enabled c. acceptance of the installation of the Adobe Flash Player and Aurigma Image Uploader components if the Website asks you to install them d. a minimum screen resolution of 1024x768 pixels. 5. The Buyer may access these Regulations at any time, free of charge and print it out. 6. The catalog of products available in the Online Store http://www.pmmsuplements.9com.pl and information provided there about their properties and prices do not constitute an offer within the meaning of art. 66 of the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), neither the sale offer within the meaning of art. 543 of the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), and only an invitation to submit offers by the Clients and conclude an agreement within the meaning of art. 71 of the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended).
II. DEFINICJE
Poniższe słowa i wyrażenia będą miały znaczenie następujące, chyba, że co innego wynika z kontekstu niniejszego Regulaminu: 1. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne lub prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca stronę http://www.pmmsuplements.9com.pl czytająca opublikowane na niej treści, bez konieczności rejestracji. 3. Formularz zamówienia – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilości produktów, sposobów płatności i wysyłki. 4. Sprzedającego o swoich danych osobowych, adresie wysyłki. 5. Sklep, Sklep internetowy, Sklep internetowy http://www.pmmsuplements.9com.pl – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem URL: http://www.pmmsuplements.9com.pl 6. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana pomiędzy sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 9. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
II. DEFINITIONS
The following words and expressions will have the following meaning, unless otherwise stated in the context of these Regulations: 1. Buyer - an adult natural person making a purchase for their own needs or business, a legal person or an organizational unit without legal personality. 2. User - a natural person, legal person or organizational unit without legal personality, visiting the website http://www.pmmsuplements.9com.pl and reading the content published on it, without the need to register. 3. Order form - the Buyer's declaration of intent, aiming directly at concluding the Agreement for the sale of Products at a distance via the Online Store, specifying the type and quantity of products, payment and shipping methods. 4. The Seller about his personal data, shipping address. 5. Store, Online Store, Online Store http://www.pmmsuplements.9com.pl - Seller's online store operating at the following URL: http://www.pmmsuplements.9com.pl 6. Civil Code - the Act of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended). 7. Consumer - a natural person making a legal transaction with the entrepreneur not directly related to his business or professional activity. 8. Sales contract - a sales contract within the meaning of the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), concluded between the seller and the Buyer, using means of distance communication. 9. Distance contract - a contract concluded with the consumer as part of an organized system for concluding distance contracts, without the simultaneous physical presence of the parties, with the sole use of one or more means of distance communication, up to and including the time of conclusion of the contract.
III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas wypełniania formularza, noszą znamiona nieprawdziwych, będą niezupełne lub gdy dane podane przez Kupującego są błędne. 2. Sprzedający nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia. 3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu internetowego, w tym za błędnie podane przez Kupującego informacje w którymkolwiek z punktów formularza zamówienia 4. Zamówienia składane są wyłącznie za pośrednictwem portalu http://www.pmmsuplements.9com.pl…Wszelkie inne zamówienia, składane za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość nie będą realizowane. 5. Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia, w sklepie internetowym http://www.pmmsuplements.9com.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Kupującego oferty zawarcia umowy ze Sprzedającym na warunkach określonych w formularzu zamówienia oraz w niniejszym Regulaminie. 6. Składając zamówienie w sposób opisany powyżej, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 7. Składając zamówienie na formularzu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania informacji ustawowo wymaganych do zawarcia i realizacji umowy: imienia, nazwiska, lub samego imienia lub samego nazwiska, kraju i adresu zamieszkania Kupującego numeru telefonu lub w przypadku odbioru w punkcie adresu punktu odbioru paczki – adres sklepu sieci Żabka oraz numeru telefonu w celu potwierdzenia sms wysyłki oraz odebrania kodu poprzez sms niezbędnego do odbioru paczki w punkcie. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia danych użytych podczas rejestracji Kupującego, bądź składania przez niego Zamówienia. 9. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący – na wskazany w formularzu adres e-mail lub numer telefonu – otrzymuje e-mail lub sms zwrotny będący potwierdzeniem wysłania Zamówienia ze sklepu. 10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 48 godzin w dni roboczych od złożenia Zamówienia, lub najbliższego dnia roboczego po jego otrzymaniu, w przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, Sprzedawca potwierdzi wysłanie Produktu oraz poinformuje o wysyłce wiadomością sms lub email . 11. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) tygodnia kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży o ile pozwoli na to dostępność towaru. 12. Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport – koszt wysyłki jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe. Kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu akceptuje powyższy zapis oraz regulamin sklepu. 13. Kupujący bez upoważnienia nie może występować w imieniu innych osób ani podawać się za osoby trzecie w kontaktach ze Sprzedającym. 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. 15. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji umowy z powodu braku dostępności towaru, urlopu sprzedającego, choroby i innych przyczyn wyższych. 16. Ceny towarów znajdujących się w sklepie http://www.pmmsuplements.9com.pl To ceny brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz dla klientów zagranicznych w euro, dolarze i funcie brytyjskim. 17. Wszystkie paczki realizowane na terytorium Polski wysyłane są z płatnością przy odbiorze. Realizacja zamówienia dokonuje się w momencie odbioru paczki przez kupującego i zapłaty za towar i koszt przesyłki włącznie. Paczki zagraniczne wysyłane są po otrzymaniu pełnej kwoty na rachunek bankowy wysłany w wiadomości email. 18. Sprzedający na zakupione towary standardowo wystawia paragon. Paragon obejmuje zamówiony towar, wybrany przez Klienta oraz koszt dostawy.
III. CONCLUSION AND IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT
1. The Seller reserves the right to withdraw from the order in the event that the data provided by the Buyer when filling out the form are untrue, will be incomplete or if the data provided by the Buyer is incorrect. 2. The Seller is not an Internet service provider or a provider of other publicly available telecommunications services within the meaning of the Telecommunications Law Act (Journal of Laws No. 171, item 1800, as amended). Buyer should obtain access to a computer station or terminal device by means of which it is possible to place an Order. 3. The Buyer is solely responsible for the activities performed by him/her within the Online Store, including incorrectly provided information by the Buyer in any of the points of the order form. 4. Orders are placed only via the portal http://www.pmmsuplements.9com.pl ...Any other orders placed via other means of distance communication will not be processed. 5. Completing and submitting the order form in the online store http://www.pmmsuplements.9com.pl is tantamount to submitting by the Buyer an offer to conclude a contract with the Seller under the conditions specified in the order form and in these Regulations. 6. By placing an order in the manner described above, the Buyer accepts the provisions of these Regulations. 7. When placing an order on the order form, the Buyer is obliged to provide the information required by law to conclude and perform the contract: name, surname, or only the name or surname, country and address of residence of the Buyer, telephone number or in the case of collection at the address of the parcel collection point - the address of the Żabka chain store and the telephone number in order to confirm the sending SMS and receive the code via SMS necessary to collect the package at the point. 8. The Seller reserves the right to confirm the data used during the Buyer's registration or placing an Order by telephone. 9. After placing the Order, the Buyer - to the e-mail address or telephone number indicated in the form - receives an e-mail or text message confirming that the Order has been sent from the store. 10. The sales contract is considered concluded if within 48 hours on working days from placing the Order, or on the next working day after receiving it, if the Order was placed on a non-working day, the Seller confirms the dispatch of the Product and informs about the shipment by SMS or email. 11. If an Order is placed, the delivery of the goods will be made no later than within one (1) calendar week from the date on which the Sales Agreement was concluded, provided that the availability of the goods allows it. 12. When making a purchase, the Buyer automatically grants the Seller a power of attorney for a one-off conclusion of a contract with a company that performs a paid delivery of the ordered goods for sending the shipment on behalf of and at the expense of the buyer. The amount transferred by the Buyer as a transport fee - the shipping cost is the amount of the refund of the transport fee, not remuneration for transport services. In order to complete the purchase transaction, the buyer accepts the above provision and the store's regulations. 13. The Buyer without authorization may not act on behalf of other persons or pose as third parties in contacts with the Seller. 14. The Seller reserves the right to change the prices of goods presented on the website of the online store http://www.pmmsuplements.9com.pl, to post information about new goods, to carry out and cancel promotional campaigns on the store's website, sales or to introduce changes to them. 15. The seller has the right to withdraw from the contract due to unavailability of the goods, the seller's holiday, illness and other higher reasons. 16. Prices of goods in the store http://www.pmmsuplements.9com.pl These are gross prices and are expressed in Polish zlotys and for foreign customers in euros, dollars and British pounds. 17. All parcels delivered within the territory of Poland are sent with payment on delivery. The order is processed when the buyer receives the package and pays for the goods and shipping costs inclusive. Foreign parcels are sent after receiving the full amount to the bank account sent in an email. 18. The seller normally issues a receipt for the purchased goods. The receipt includes the ordered goods, selected by the Customer and the cost of delivery.
IV. ZAPŁATA I WYSYŁKA
1. 1. Zasady zapłaty i wysyłki towaru dotyczą zamówień realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przesyłki zagraniczne realizowane są na indywidualnie uzgadnianych zasadach i indywidualnie określanych kosztach dostawy. 2. Kupujący uiszcza zapłatę za towar i jego dostawę przy odbiorze paczki – paczka pobraniowa kurierska lub przy odbiorze w punkcie sieci sklepów Żabka. 3. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej. 4. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 4 dni roboczych, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i będzie miał w tym przypadku prawo do odstąpienia od umowy. 5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanej paczki i zapłaty za zamówiony towar i koszt wysyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki, Sprzedający może na prośbę Kupującego przesłać zakupiony towar jeszcze raz, po uiszczeniu przez Kupującego opłaty za ponowną dostawę. W innym przypadku zakupiony towar będzie składowany w punkcie odbioru osobistego przez okres do 5 dni roboczych. Po tym terminie towar przechodzi na własność Sprzedającego, jako zwrot kosztów magazynowania poniesionych przez Sprzedającego. 6. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedający zaleca sporządzić protokół szkody. 7. Koszty przesyłki są jednolite dla przesyłek dostarczanych pod wskazany adres oraz inne jednolite dla przesyłek do odbioru w punkcie sieci sklepów Żabka. 8. Dokonując zakupu, Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego. Kwota przekazana przez Kupującego, jako opłata za transport – koszt wysyłki jest kwotą zwrotu opłaty przewozowej, a nie wynagrodzeniem za usługi transportowe. Kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu akceptuje powyższy zapis oraz regulamin sklepu.
IV. PAYMENT AND SHIPMENT
1. The rules of payment and shipment of goods apply to orders carried out in the territory of the Republic of Poland. Foreign shipments are carried out on individually agreed terms and individually determined delivery costs. 2. The buyer pays for the goods and their delivery upon receipt of the package - cash on delivery courier parcel or upon receipt at the point of the Żabka chain of stores. 3. The purchased goods are delivered to the address indicated in the order form, via the courier company. 4. The delivery time for ordered goods is from 24 hours to 4 working days, from Monday to Friday, excluding holidays. If it is not possible to deliver the goods within the above-mentioned time, the Buyer will be informed immediately and will have the right to withdraw from the contract in this case. 5. The buyer undertakes to collect the sent package and pay for the ordered goods and shipping costs. If the shipment is not collected, the Seller may, at the request of the Buyer, send the purchased goods again, after the Buyer pays the fee for re-delivery. Otherwise, the purchased goods will be stored at the personal collection point for up to 5 working days. After this date, the goods become the property of the Seller as a refund of the storage costs incurred by the Seller. 6. After receiving the shipment, the Buyer should carefully check the condition of the packaging and its contents. In the event of any defects or damage, the Buyer should perform all actions necessary to determine the liability of the carrier. In the event of damage, the Seller recommends drawing up a damage report. 7. Shipping costs are uniform for shipments delivered to the indicated address and other uniform costs for shipments to be collected at the point of the Żabka chain of stores. 8. When making a purchase, the Buyer automatically grants the Seller a power of attorney for a one-time conclusion of a contract with a company that performs a paid delivery of ordered goods for sending the shipment on behalf of and at the expense of the buyer. The amount transferred by the Buyer as a transport fee - the shipping cost is the amount of the refund of the transport fee, not remuneration for transport services. In order to complete the purchase transaction, the buyer accepts the above provision and the store's regulations.
V. RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu rzecz bez wad. 2. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem Sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi, niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, gwarancji producenta. 3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z Umową sprzedaży lub rękojmi można składać pisemnie i przesłać na adres: PMM ul. Żeromskiego 40/ 5U Łódź, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 4. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. 6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad. 7. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad. 8. Zwracany produkt dotyczy suplementów diety musi zostać zwrócony jedynie w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu, jeśli został otwarty nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np.. otwarte opakowania suplementów diety. 9. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny zapłaconej przez niego za towar wraz z kosztami dostarczenia towaru. Zwrot dokonany zostanie na podstawie odesłanego przez Klienta paragonu oraz informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot należności, w terminie 3 dni roboczych przelewem na wskazany rachunek bankowy Kupującego.
V. WARRANTY AND GUARANTEE
1. The Seller is obliged to deliver the item without defects to the Buyer. 2. The buyer has the right to file a complaint regarding the goods purchased via the Online Store under the warranty, non-conformity of the consumer goods with the contract, manufacturer's warranty. 3. For the avoidance of doubt, it is stated that none of the provisions of these Regulations limit the Consumer's rights under the provisions of the law in force in the territory of the Republic of Poland. In the event of the existence of a provision of this nature, the provisions of the law in force in the territory of the Republic of Poland shall apply, in particular the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended), and the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827). Complaints regarding non-compliance of goods with the Sales Agreement or warranty can be submitted in writing and sent to the following address: PMM ul. Żeromskiego 40/ 5U Łódź, and in the case of claims under the manufacturer's warranty, also directly at authorized services indicated in the warranty card of the goods. Warranty rights should be exercised in accordance with the conditions included in the warranty card. 4. Defective goods should be safely packed in the appropriate packaging together with full additional equipment that the Buyer received together with the goods under complaint. The goods subject to the complaint must be accompanied by a proof of purchase and a description of the complaint with justification. 5. The complaint will be considered by the Seller no later than 14 days from the date of receipt of the goods complained about by the Seller. 6. If the complaint is accepted, the goods will be repaired or replaced free of charge with a new one free of defects. 7. The buyer who is a consumer has the right to demand, alternatively, the removal of the defect or the replacement of the product with a defect-free one. 8. The returned product concerns dietary supplements and must be returned only in the original sealed packaging, if it has been opened it is not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, e.g. open packaging of dietary supplements. 9. If the repair or replacement of the goods is not possible, the Seller shall return to the Buyer the equivalent of the price paid by him for the goods together with the costs of delivery of the goods. The refund will be made on the basis of the receipt sent by the Customer and information about the bank account number to which the refund is to be made, within 3 working days by transfer to the indicated bank account of the Buyer.
V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku, gdy Kupujący, zawierający za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży, jest Konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym Regulaminie, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na pisemnym formularzu w terminie czternastu dni od dnia odbioru zakupionego towaru lub, w przypadku dostarczania towaru partiami lub w częściach, od dnia odbioru ostatniej partii bądź części. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie powyższego oświadczenia na adres Sprzedawcy przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy 2. Wzór oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Wynikający z odstąpienia od umowy zwrot otrzymanego towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część oraz dołączonymi do niego dokumentami), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą oraz być opakowany w sposób zapewniający bezpieczeństwa w trakcie transportu. W przypadku suplementów diety zwracany produkt musi zostać zwrócony jedynie w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu, jeśli został otwarty nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych np. otwarte opakowania suplementów diety. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. 5. Zwrot towaru wynikający z odstąpienia od umowy następuje na koszt Kupującego. 6. Do zwracanego towaru, Kupujący jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu wraz ze wskazaniem sposobu dokonania płatności lub oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zwrot kwoty należności przelewem bankowym wraz ze wskazaniem numeru konta Kupującego (załącznik numer 2). 7. Równowartość ceny zapłaconej przez Kupującego za zwrócony towar oraz koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), zostanie przekazana, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że wyrazi on zgodę rozliczenie za pomocą przelewu bankowego. 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
V. WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT
1. If the Buyer, concluding a Sales Agreement via the Online Store, is a Consumer within the meaning of Art. 22 (1) of the Civil Code, may withdraw from the concluded contract without giving reasons and without incurring costs, with the exception of the costs indicated in these Regulations, by submitting an appropriate statement to the Seller on a written form within fourteen days from the date of receipt of the purchased goods or, in the case of delivery of the goods in batches or in parts, from the date of receipt of the last batch or part. To meet this deadline, it is enough to send the above statement to the Seller's address before its expiry. The purchased goods should be returned no later than within 14 days from the date on which the consumer withdrew from the contract. 3. The return of the received goods to the Seller resulting from the withdrawal from the contract should take place immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the declaration of withdrawal from the contract. 4. The goods returned in connection with withdrawal from the contract must be complete (together with full equipment and accessories, which are its integral part, and the documents attached to it), must not bear traces of use going beyond the ordinary management of the item and be packaged in a way that ensures safety in during transport. In the case of dietary supplements, the returned must be returned only in the original sealed packaging, if it has been opened it is not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, e.g. opened packaging of dietary supplements. The original sales document must be attached to the returned goods. 5. The return of the goods resulting from the withdrawal from the contract is at the expense of the Buyer.6. The Buyer is obliged to attach the proof of purchase to the returned goods, together with an indication of the method of payment or a statement of consent to the refund of the amount due by bank transfer, together with an indication of the Buyer's account number (Annex 2). 7. The equivalent of the price paid by the Buyer for the returned goods and the costs of delivering the item (except for additional costs resulting from the method of delivery chosen by the consumer other than the cheapest usual method of delivery offered by the Seller) will be transferred immediately, and in any case not later than 14 days from the day on which the Seller was informed about the decision to exercise the right to withdraw from this contract, using the same method of payment as used by the consumer, unless he agrees to settle by bank transfer. 8. The right to withdraw from the contract is not granted in the case of ordering non-prefabricated goods, manufactured according to the consumer's specifications or serving to satisfy his individual needs.
VI. REKLAMACJA I GWARANCJA
1. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową Kupujący ma prawo zgłosić reklamację u Sprzedawcy. 2. Nie podlega reklamacji subiektywna ocena skuteczności działania zakupionych towarów. 3. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji, datę stwierdzenia niezgodności, oczekiwania Kupującego (np. żądanie naprawy towaru, wymiany towaru, zwrotu pieniędzy). Do pisma reklamacyjnego konieczne jest dołączenie kopii dowodu zakupu. Bez dowodu zakupu reklamacje nie będą rozpatrywane. 4. Pismo reklamacyjne można wysyłać na adres pocztowy siedziby przedsiębiorstwa lub na adres mailowy kontakt@pmmsuplements.9com.pl 5. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane. 6. Powyższe postanowienia nie wyłączają odpowiedzialności sklepu http://www.pmmsuplements.9com.pl z tytułu niezgodności produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). W przypadku Umowy zawartej z podmiotem niebędącym Konsumentem, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. 7. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację u Sprzedawcy. 8. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji, że oferowane produkty zapewnią wyleczenie czy też jakiekolwiek inne oczekiwane efekty. Nie podlega reklamacji subiektywna ocena skuteczności działania zakupionych towarów. 9. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się sporządzenie pisma reklamacyjnego zawierającego dane teleadresowe, nazwę zakupionego produktu, datę zakupu, powód reklamacji, datę stwierdzenia niezgodności, oczekiwania Kupującego (np. wymiana towaru, zwrotu pieniędzy). Do pisma reklamacyjnego konieczne jest dołączenie oryginału dowodu zakupu. Bez dowodu zakupu reklamacja nie będzie rozpatrywana. 10. Pismo reklamacyjne można wysyłać na adres pocztowy siedziby firmy lub na adres mailowy kontakt@pmmsuplements.9com.pl 11. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane.
VI. COMPLAINT AND GUARANTEE
1. In the event that the goods received are inconsistent with the contract, the Buyer has the right to file a complaint with the Seller. 2. There is no complaint about a subjective assessment of the effectiveness of the purchased goods. 3. In order to improve the complaint process, it is recommended to prepare a complaint letter containing contact details, the name of the purchased product, date of purchase, reason for complaint, date of non-compliance, the buyer's expectations (eg request for goods repair, exchange of goods, refund). A copy of the proof of purchase must be attached to the complaint letter. No complaints will be considered without proof of purchase. 4. Complaints may be sent to the postal address of the company's registered office or to the email address kontakt@pmmsuplements.9com.pl 5. All shipments sent at the expense of the Seller will not be accepted. 6. The above provisions do not exclude the responsibility of the http://www.pmmsuplements.9com.pl store for non-compliance of the product with the contract on the basis of applicable provisions of law, including, in particular, the provisions of the Act of 23 April 1964. The Civil Code (Journal of Laws U. No. 16, item 93, as amended) and the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827) In the case of an Agreement concluded with an entity not being a Consumer, the provisions contained in Art. in articles 556-576 of the Civil Code. 7. In the event that the goods received are inconsistent with the contract, the Buyer has the right to file a complaint with the Seller. 8. The Seller does not give any guarantee that offered products will provide cure or any other expected results. The subjective evaluation of the effectiveness of the purchased goods is not subject to complaint. 9. In order to improve the complaint process, it is recommended to prepare a complaint letter containing contact details, the name of the purchased product, the date of purchase, reason for complaint, date of non-compliance, the buyer's expectations (eg exchange of goods, refund of money). It is necessary to attach the original proof of purchase to the letter of complaint. Without a proof of purchase, the complaint will not be considered. 10. Complaints may be sent to the postal address of the company's registered office or to the email address kontakt@pmmsuplements.9com.pl 11. All shipments sent at the expense of the Seller will not be accepted.
VII. ZWROT I WYMIANA TOWARU
1. Ze względu na specyfikę towarów, ich osobiste, intymne lub higieniczne przeznaczenie a także konieczność zagwarantowania właściwych warunków przechowywania suplementów diety Sprzedający nie przyjmuje zwrotów zakupionego towaru i nie wymienia towaru, z wyłączeniem pozytywnie rozpatrzonych reklamacji oraz przypadków odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. 2. Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał wraz z reklamowanym towarem. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz załączyć opis reklamacji wraz z uzasadnieniem. 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamowanego towaru. 4. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na inny, nowy, wolny od wad. 5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do żądania alternatywnie usunięcia wady bądź wymiany towaru na wolny od wad.
VII. RETURN AND REPLACEMENT OF GOODS
1. Due to the specifics of the goods, their personal, intimate or hygienic purpose as well as the necessity of guaranteeing appropriate conditions for storing dietary supplements, the Seller does not accept returns of the purchased goods and does not exchange goods, excluding positive complaints and cases of withdrawal under the terms described in this regulations. 2. Defective goods should be safely packed in the appropriate packaging along with full additional equipment, which the Buyer received along with the advertised goods. The proof of purchase should be attached to the advertised product and attach a description of the complaint with justification. 3. The complaint will be considered by the Seller not later than within 14 days from the date of receipt of the advertised goods by the Seller. 4. If the complaint is accepted, the goods will be repaired or replaced free of charge, new, free from defects. 5. The customer who is a consumer has the right to request, alternatively, to remove the defect or replace the product with one free from defects.
VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). 2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. 3. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych wymaga jego odrębnej zgody.
VIII. PERSONAL DATA PROTECTION
1. The Seller undertakes to protect the personal data of the Buyer in accordance with the Personal Data Protection Act of 29.08.1997 (Journal of Laws No. 133, item 883) and the Act on Electronic Services (Journal of Laws No. 133, item 1204). 2. The Buyer giving his personal details to the Seller when placing the order agrees to their processing by the Seller in order to fulfill the order. 3. Processing the Buyer's personal data for marketing purposes requires its separate consent.
IX. PROGRAMY RABATOWE I PROMOCJE
1. Sprzedający organizując promocję lub konkurs zamieści na stronie sklepu odrębny regulamin promocji. 2. Produkty będące w okresowych promocyjnych cenach dostępne są wyłącznie dla Kupujących składających formularze zamówienia w sklepie internetowym. Za zgodą Użytkownika jego dane osobowe będą wykorzystywane do przesyłania informacji o aktualnych promocjach i nowościach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji, informując o tym Sprzedawcę.
IX. DISCOUNTS AND PROMOTIONS
1. When organizing a promotion or competition, the Seller will publish separate promotion rules on the store's website. 2. Products being at periodic promotional prices are available only to Buyers placing order forms in the online store. With the consent of the User, his personal data will be used to send information about current promotions and new products. The User may at any time opt out of receiving such information, informing the Seller about it
X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl i oferowanych za jego pośrednictwem usług. 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1. utratę przez Kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie należących po stronie Sprzedającego, 2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego http://www.pmmsuplements.9com.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami, 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym. 4. Sprzedający zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Kupującego.
X. RESPONSIBILITY
1. The Seller shall not be liable for technical problems or technical limitations occurring in computer hardware, terminal equipment, teleinformation system and telecommunications infrastructure used by the Buyer and which prevent the Buyer from properly using the Online Store http: //www.pmmsuplements.9com. pl and services offered through it. 2. The Buyer is solely responsible for ensuring technical compatibility between the computer hardware used by him or her for use of the Store or the end device as well as the ICT or telecommunications system and the Store. 3. The seller is not responsible for: 1. loss of data by the Buyer caused by failure of the equipment, system or other circumstances for reasons not attributable to the Seller, 2. the effects of using the Online Shop http://www.pmmsuplements.9com.pl by the Buyer in a manner inconsistent with the applicable law, provisions of the Regulations or accepted customs in this respect, 3. speed of data transfer and related limitations, resulting from the occurrence of, among others of a technical and technological as well as infrastructural nature. 4. The Seller also reserves the right to suspend or terminate the provision of services in the Online Store, in particular due to the need for maintenance, review or extension of the technical database, if it does not infringe the Buyer's rights.
XI. POLITYKA COOKIES
1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon. 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze stron internetowych. 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies z portalu http://www.pmmsuplements.9com.pl w momencie załadowania się strony internetowej sklepu. 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokownie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia. 6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. 7. Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies. 9. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
XI. COOKIES POLICY
1. During the User's use of the Online Store, the User's data is automatically collected. This data includes: IP address, domain name, browser type, operating system type. This data can be collected by cookies ("cookies"), the Google Analytics system and the Web Beacon system. 2. Cookie files are used to adapt the content of the Store websites to the Buyer's preferences and to optimize the use of websites; in particular, these files allow to recognize the Buyer's device and properly display the website, tailored to his individual needs. Cookies are also used to create statistics that help understand how the Buyers use websites. 3. Cookies do not cause any configuration changes on the device or software installed on the User's device. 4. The User agrees to receive cookies from the http://www.pmmsuplements.9com.pl portal when the store's website is loaded. 5. The User may refuse to store, use and access cookie files (blocking cookies) by changing the settings of the web browser or the device being used. 6. The process of cookie files differs depending on the browser used by the User. 7. The store informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Store's websites. 8. Google Analytics referred to in point 1, is a web analytics system that gives an insight into the Online Store traffic used to conduct marketing activities. A user who does not agree to the Google Analytics system should use a cookie block. 9. Web Beacon referred to in point 1 is a file used to monitor the User's activity on the website or to check the e-mail address of the recipient of content sent by the User via the website, when the message containing the Web Beacon file is open. A user who does not agree to the Web Beacon file should use a cookie block. As a result of blocking cookies, the User will be treated as an anonymous User, ie one who can not be assigned any preferences, features, etc.
IX. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym umowy zawarte przed zmianą Regulaminu są realizowane według Regulaminu obowiązującego w dacie ich zawarcia. 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie sklepu. 3. Kupujący może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu. 4. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres kontakt@pmmsuplements.9com.pl 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcę a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 9. Sprzedający informuje o możliwości poddania sporów wynikłych w związku z Umową, pod rozstrzygnięcie Stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 10. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016r.
IX. Final Provisions
1. The Seller reserves the right to change the Regulations, but the contracts concluded before the amendment of the Regulations are implemented in accordance with the Regulations in effect on the date of their conclusion. 2. Changes in the Regulations come into force at the time of their publication on the store's website. 3. The Buyer may refuse to change the Regulations. 4. In case of any doubts or questions, please contact us by email at kontakt@pmmsuplements.9com.pl 5. Recognition of individual provisions of these Regulations in a manner prescribed by law as invalid or ineffective, does not affect the validity or effectiveness of the remaining provisions of the Regulations. In place of an invalid provision, the rule will apply, which is the closest to the purposes of the invalid provision and all of these Regulations. 6. In matters not covered by these Regulations, the provisions of the law in force on the territory of the Republic of Poland, in particular the Civil Code (Journal of Laws No. 16, item 93 with amendments), provisions of the Act of 18 July 2002 shall apply. on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, as amended) and the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827). 7. Settlement of any disputes arising between the Seller and the Buyer, who is a Consumer, is subject to the courts competent in accordance with the provisions of the relevant provisions of the Code of Civil Procedure (Journal of Laws No. 43, item 296, as amended). 8. Settlement of any disputes arising between the Seller and the Buyer who is not a Consumer is subject to a court having jurisdiction over the seat of the Seller. 9. The Seller informs about the possibility of submitting disputes arising in connection with the Agreement to the settlement of the Permanent Consumer Arbitration Courts operating at the Provincial Inspectorate of Trade Inspection in Łódź. Information on how to access the abovementioned mode and procedures for resolving disputes, can be found at the following address: http://www.uokik.gov.pl, in the tab "Settlement of consumer disputes". 10. The current Regulations are published on the Store's website and provided free of charge to the Customer (by electronic means) at his request. 11. The Regulations come into force on 01/02/2016
Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: PMM ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź 90-623, adres e-mail: kontakt@pmmsuplements.9com.pl - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2: ZGODA NA ZWROT KWOTY ZA ZWRACANY TOWAR ZA POMOCĄ PRZELEWU BANKOWEGO Niniejszym wyrażam zgodę na zwrócenie mi kwoty należności z tytułu zwrotu towaru: ……………………………………………………………………………… na rachunek bankowy o numerze:……………………………………………………………………………. Imię i nazwisko konsumenta Adres Podpis Data

UWAGA: W przypadku wysłania listu poleconego lub paczki prosimy o kontakt email kontakt@pmmsuplements.9com.pl z numerem przesyłki z powodu problemów z dostarczaniem korespondencji przez Pocztę Polską.
Annex No. 1: MODEL OF WITHDRAWAL FORM (this form should be filled in and returned only if you wish to withdraw from the contract) - Addressee: PMM ul. Żeromskiego 40 / 5U Łódź 90-623, e-mail address: kontakt@pmmsuplements.9com.pl - Ja / My (*) hereby inform / inform (*) about my / our withdrawal from the sales contract of the following: ...................................................................................................................................................... .................................................................................... - Date of conclusion of the contract (*) / receipt (*) - Name and surname of consumer (s) - Consumer (s) address - Signature of the consumer (s) (only if the form is sent in paper version) - Date (*) - delete as appropriate
Annex 2: CONSENT FOR RETURN OF AMOUNT FOR RETURNED GOODS BY BANK TRANSFER I hereby agree to return the amount due for the return of goods: .......................................................................................... to the bank account number: ... ..................................................................................... Consumer name and surname Address Signature Date
NOTE: If you send a registered letter or package, please contact us by email kontakt@pmmsuplements.9com.pl with the shipment number due to problems with the delivery of correspondence by Poczta Polska.


OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO:

Ochrona danych osobowych RODO. Jak wygląda przetwarzanie Twoich danych osobowych. Po zamówieniu produktu w naszym sklepie internetowym firma PMM przetwarza Twoje dane osobowe tj. Imię i Nazwisko, Adres, Numer telefonu. W przypadku zamówienia na odbiór w punkcie wystarczy imię i nazwisko lub nawet samo imię lub samo nazwisko i numer telefonu. Nie wymagamy zakładania konta itp.. . W momencie wysyłki produktu wraz z paczką dane osobowe i adresowe trafiają do firmy kurierskiej GlobKurier.pl - Grupa z Natury Sp. z o.o. oraz Epaka Sp. z o.o. sp. k. następnie lub bezpośrednio do firmy DHL realizującą dostawę towarów w celu dostarczenia paczki oraz w przypadku odbioru w punkcie do sieci teleinformatycznej sieci Żabka. Informacja o wysyłce paczki wysyłana jest wiadomością sms z telefonu ale bez danych osobowych i adresowych tylko numer przesyłki, nazwa produktu i ewentualnie adres punktu odbioru. Dane sms są przechowywane w celu usprawnienia następnych zamówień. Nie wysyłamy reklam, nie przetwarzamy danych w celu późniejszego wykorzystania w celach marketingowych itp… Nie udostępniamy nikomu danych adresowych itp.... Jedynymi posiadaczami Twoich danych osobowych pozostają więc: Globkurier.pl Grupa z Natury Sp. z o.o., Epaka Sp. z o.o. sp.k., DHL Polska , właściciel sklepu internetowego oraz przy odbiorze w punkcie operator teleinformatyczny sieci sklepów Żabka. Pytania odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy składać drogą email lub pocztową na adres sklepu.

DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ OMNIBUS

Zmiany wynikające z wprowadzenia dyrektywy Omnibus nakładają na sprzedawcę obowiązek informowania klienta m.in. o: Najniższej cenie promocyjnego produktu z ostatnich 30 dni przed okresem promocyjnym – brak promocji w ciągu ostatnich 30 dni. Sposobie zbierania i weryfikacji opinii o produktach w sklepie – opinie nie są zbierane.New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00New | Available


Product Name

Nowadays the lingerie industry is one of the most successful business spheres.We always stay in touch with the latest fashion tendencies - that is why our goods are so popular..

View Details

$222.00

INFORMATION / Informacje Kontaktowe, Adresowe
email: kontakt@pmmsuplements.9com.pl
Adres: PMM ul. Żeromskiego 40/ 5U, 90-623 Łódź Polska / Poland
SOCIAL MEDIA
facebook twitter youtube

© Bootstrap pmmsuplements.9com.pl